Meld deg inn i Rodeløkka vel! Les om Rodeløkkas eldre historie Startsiden
BLi medlem av velet! Aktuelt Sittende styre Startsiden Styrets arbeid Vedtekter Årsmeldinger og regnskap Infobrev fra styrelederen.
Velhuset Gjeldende utleiereglement for velhuset (PDF)
AKTUELLE SAKER
- RODELØKKA VEL - AKTUELLE SAKER STYRET ARBEIDER MED
AKTUELLE SAKER
Her orienterer styret om saker vi arbeider med, både på kort og lengre sikt. Av saker vi jobber med nå eller nylig har jobbet med, kan vi nevne:
LINK
MOT ET GODT KOMPROMISS I HAMMERFESTGATA 1?
Eierne av Hammerfestgata 1, der den okergule sveitservillaen mot Trondheimsveien ligger, planlegger et nybygg på tomta, men uten å rive trevillaen. De søker kom- munen om dispensasjon fra reguleringsbestem- melser for å få oppført nybygget... Les mer
Les hele saken!

PLAN- OG BYGNINGSETATEN (PBE) GODTAR VELHUS-TILBYGG!
Plan- og bygningsetaten (PBE) ga 7. desember 2010 velet rammetillatelse til å oppføre et tilbygg til velhuset, i henhold til innsendte tegninger som er godtatt av Byantikvaren. Dessuten gir PBE dispensasjon for å bygge på fellesarealtomta, slik velet også søkte om,...
Les mer

Les hele saken!
VELHUS-TILBYGGET: JA FRA BYDELEN, NEI FRA NABOER
På senhøsten i fjor godtok Bydel Grünerløkka et tilbygg til velhuset: De motsetter seg ikke at Plan- og bygningsetaten (PBE) gir dispensasjon for å bygge på fellesarealet. Noen av felles- arealets naboer setter derimot foten ned: Fem av de femten husstandene som fikk nabo- varsel, har gått sammen om en naboprotest... Les mer
Les hele saken!
UNIVERSELL UTFORMING OG SOLIDARITET
Tidligere vel-leder Arve Sagbakken mener det var solidariteten beboerne imellom som reddet trehusbebyggelsen fra riving. Spørsmålet «Er vi for- pliktet til å gi velhuset universell utforming?» synes han står i grell kontrast til dette -- dersom man med dette impliserer at universell utforming kan droppes hvis vi ikke er juridisk forpliktet til det... Les mer
Les hele saken!

BYANTIKVAREN GODTAR VELHUS-TILBYGG
Styret i Rodeløkka vel sendte i mai 2009 et nytt forslag om tilbygg til vel- huset til vurdering hos Byantikvaren. Heller ikke dette forslaget ble god- kjent, men Byantikvaren anbefalte som et alternativ at velhuset bygges ut i hele sin høyde og bredde mot fellesarealet. Vi sendte i inn et slikt forslag, og Byantikvaren svarte at DET ER I ORDEN! ... Les mer

Les hele saken!

UTBEDRING AV CARL BERNER -VEDTATT
Høsten 2007 vedtok bystyret utbedringsplanen for Carl Berners plass, med en kostnadsramme på 99 millioner statlige kroner. Velet stiller seg hoved- sakelig positiv til den omfattende planen for å redusere trafikken og for- skjønne plassen. Men vi er sterkt kritisk til å åpne Tromsøgata mot plassen for biltrafikk... Les mer
Les hele saken!
HVORDAN FÅ REDUSERT GATEPARKERINGEN?
Et kreativt forslag for å få redusert gateparkeringen ble våren 2007 frem- met av eierne av Tromsøgata 25, som ønsket å få anlegge en garasje for seks biler under huset. På forespørsel fra utbyggernes arkitekt diskuterte styret i velet saken...
Les mer
Les hele saken!

UTBEDRING AV FELLESAREALET UTENFOR RODELØKKA VELHUS
Velet har i syv-åtte år arbeidet for å utbedre fellesarealet ved velhuset, som er kommunalt eid og er regulert til fellesareal for lek og opphold. Vi har fått utarbeidet en kvalitetssikret utbedringsplan og har gjennomført flere dugnader samt skaffet til veie moduler for skating. Les mer
Les hele saken!
ÅPNING OG UTBEDRING AV GANGVEIER
Velet arbeider for å åpne de gangveier på løkka som er stengt for gjen- nom gangsferdsel. Vi vil gå inn i en dialog med de beboere som måtte ha satt opp gjerder eller annet som stenger gangveier, og vi vil få utbedret eksi- sterende gangveier. Les mer
Les hele saken!
NEI TIL RIVING AV HAMMERFESTGATA 1
Sveitservillaen Hammerfestgata 1 med sin frodige hage med frukttrær og syriner er truet av rivning. Eierne vil rive villaen og oppføre en fem-seks etasjers blokk, noe naboene og velet har protestert mot. Per i dag har eierne tillatelse til å rive, men ikke til å bygge. Les mer
Les hele saken!

UTBEDRING AV CARL BERNER
I 2007 skal Carl Berners plass utbedres, og velet stiller seg hovedsakelig positiv til kommunens omfattende plan for å redusere trafikken og forskjønne plassen. Men vi er sterkt kritisk til noen punkter, som å lage rundkjøringen for stor og å åpne Tromsøgata øverst for biltrafikk. Les mer
Les hele saken!
FARTSHUMPER I FJELLGATA, LANGGATA OG TROMSØGATA
Biltrafikken på Rodeløkka har i alle år opptatt velet, der spørsmålet har vært å få redusert gjennomgangstrafikken og bilenes hastighet, slik at det blir tryggere for barn og andre å ferdes i de smale gatene. Å få etablert farts- humper er en sak vi har jobber med, likeledes spørsmål om kjøre- mønstre og parkering.
Les mer
Les hele saken!
NÅ ER VI PÅ NETT! BIDRA MED STOFF!
For å bedre kontakten mellom velets styre og medlemmer, og for å gi Rodeløkkas beboere en bedre mulighet til å følge med i det som skjer i nær- miljøet, har vi nå, sommeren 2006, opprettet denne hjemmesiden til Rode- løkka vel.
Les mer
Les hele saken!

! På dette området vil vi også legge ut NYHETSBREV, dokumenter, uttalelser, kart, planløs- ninger, bilder etc. med kommentarer og oppdateringer. Du vil også kunne finne dette stoffet under «Arkiv». Saker vedrørende gjeldende trafikkforhold, vi du for framtiden finne under «Trafikksaker». Se link over til høyre i margen.

RODELØKKA VEL
Tromsøgata 22 B
0565 Oslo

ORG.NR:
892041822

STIFTET:
8.12.1953RODELØKKA VEL

<< Startsiden | Historiske glimt | Organisatorisk | Velhuset |


RODELØKKA VEL
BLi medlem av velet! Aktuelt Sittende styre Startsiden Styrets arbeid Vedtekter Årsmeldinger og regnskap Infobrev fra styrelederen.